top of page

DRZEWO OLIWNE

W Biblii drzewo oliwne pojawia się 50 razy. Za sprawą apostoła Pawła stało się ono niezwykłym i czytelnym obrazem pełni Kościoła oraz jego świętej relacji z Bogiem. W Starym Testamencie drzewa oliwne występują jako symbole błogosławieństwa, łaski, mądrości Bożej oraz wiary w Boga. Gałązka oliwna, stała się symbolem pokoju i pojednania. Sam Mojżesz powiedział Izraelitom, że ziemia obiecana, Kanaan to „ziemia drzewa oliwek”.

Dla nas drzewo oliwne jest również obrazem otrzymanym od Boga jako znaku jedności Jego dzieci.

Bóg, jako święty korzeń, przez Jezusa ustanowił fundament Kościoła, odnawiając wiarę, nadzieję i miłość. Chrystus, który jest głową Kościoła wykupił nas i oddzielił od grzechu. 
My jako gałązki oliwne, dzięki naszemu pośrednikowi Jezusowi czerpiemy wszelkie obfitości ze świętego Korzenia i tylko dzięki Niemu możemy wydawać zdrowe owoce, mając nadzieję życia wiecznego w Jego Królestwie!

PIEŃ DRZEWA

Pień to Słowo Boże, tym samym też i Chrystus, bo On sam jest Żywym Słowem! 
Sam Bóg ustanowił Chrystusa głową kościoła. To On jest jest naszą podporą, ostoją, On nadaje nam właściwy kierunek. Przyjmując Chrystusa i jego Słowa przyjmujemy również Boga, gdyż oni sami stanowią doskonałą jedność.

Ef 1,22-23: 
„I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.”

Jan 17:21:
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłował.”

To właśnie miłość i wiara w jedynego Boga objawionego w Chrystusie Jezusie staje się połączeniem wszystkich wierzących.

GAŁĘZIE

Symboliczne drzewo oliwne, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian ma dwa rodzaje gałązek. 

Pierwsze to gałęzie naturalne, szlachetne - symbol ludu Bożego, naszych starszych braci w wierze Izraelitów. To oni dostąpili niesamowitego zaszczytu i jako pierwsi zostali wybrani przez Boga aby stanowić część obiecanego potomstwa Abrahama.

 
Drugi rodzaj to gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego które Bóg wszczepia do drzewa szlachetnego. Te gałęzie to symbol wierzących z narodów. My niczym gałązki dzikiej oliwki zostaliśmy wszczepieni przez wiarę w Syna Bożego w szlachetne drzewo oliwne, stając się na równi uczestnikami obietnic, łaski i obfitości Korzenia.

(Rzym 11:17), (Dzieje Ap 10:35).

 

Kochajmy i błogosławmy naszym starszym braciom Żydom oraz całemu Izraelowi! Miejmy ufność w niezwykłą obietnicę, że przyjmując Jezusa przyjmujemy prawdę, iż stanowimy jedno z narodem wybranym!

Jak wiele drzewo ma gałęzi tak wiele jest wspólnot i denominacji chrześcijańskich. Istnieją różne formy i przekonania ale wierzymy w jednego Boga, Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela! Mamy jeden Pień i jeden Korzeń, który jest

podstawą naszej wiary.

KORZEŃ

Czy wiesz, że korzenie drzewa oliwnego to najważniejsza jego część? To właśnie system korzenny decyduje o płodności i żywotności drzewa. To rozbudowane korzenie umożliwiają oliwkom rosnącym na kamienistych zboczach przetrwać okres suszy, podczas gdy inne drzewa w dolinach umierają z braku wody. Drzewo to obumrze tylko wtedy, gdy się je wyrwie z korzeniami. Jeśli korzenie pozostaną nietknięte nawet wyschnięty i zniszczony pień może znów ożyć i odrosnąć z odnowionymi siłami.

 

Wszechmogący Bóg jest korzeniem całego Kościoła, początkiem wszystkiego! To On daje nam wzrost i wszelkie błogosławieństwo! Tylko w Nim wydajemy zdrowe i piękne owoce! A wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze!? Tego korzenia nikt nie ma mocy wyrwać! A więc jeśli będziemy trwać w Nim, a On w Nas to będziemy żyć wiecznie i żadna próba nam nie straszna. To On jest korzeniem dla naszego ŻYCIA!

bottom of page