STOWARZYSZENIE

Ze względu na organizowane wydarzenia oraz naturalny rozwój pojawiła się potrzeba formalnego uporządkowania naszych działań. Znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne dane dotyczące stowarzyszenia oraz informację RODO.

Stowarzyszenie Jedno

Adres ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

 

KRS: 0000739107

NIP: 6312680350

REGON: 380691981

Kontakt: jedno.gliwice@gmail.com

Darowizna

BGŻ BNP PARIBAS

33 1750 0012 0000 0000 3997 5149


Stowarzyszenie Jedno
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Dziękujemy za wszelką pomoc!

Drogi Użytkowniku!

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. 

INFORMACYJNA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Stowarzyszenie Jedno z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Zwycięstwa 1.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, tj:

 • prowadzenia korespondencji – na podstawie wyrażonej zgody,

 • rejestracji zgłoszenia udziału w wydarzeniach – na podstawie wyrażonej zgody,

 • do promocji działań Stowarzyszenia w Internecie – na podstawie wyrażonej zgody,

 • informowania drogą e-mailową o wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Stowarzyszenie – na podstawie wyrażonej zgody,

 • dla celów księgowych, podatkowych i sprawozdawczych (w razie przekazania darowizny) – na podstawie przesłanki wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. INNI ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi elektroniczne (utrzymanie strony www, usługi mailingowe), a w przypadku dokonania na rzecz Stowarzyszenia darowizny, także podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.

4. PRZEKAZANIE DANYCH DO INNYCH PAŃSTW

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie www.jedno.org.pl, Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Wix oraz Google, w zgodzie z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę) lub po upływie terminów przewidzianych prawem (w przypadku przetwarzania danych ze względu na obowiązki podatkowe, księgowe i sprawozdawcze).

6. UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres jedno.gliwice@.gmail.com

 • żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,

 • żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,

 • przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.

7. ORGAN NADZORCZY

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. ODMOWA PODANIA DANYCH

Poza wskazanymi niżej przypadkami,  podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:

 • odmowa podania adresu e-mail dla celów prowadzenia korespondencji lub dla celów informowania drogą e-mailową o wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Stowarzyszenei – skutkuje  brakiem możliwości zrealizowania tych usług,

 • odmowa podania co najmniej numeru telefonu lub adresu e-mail dla celów rejestracji zgłoszenia do służby – skutkuje brakiem możliwości dokonania takiej rejestracji.

9. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.