STOWARZYSZENIE

Ze względu na organizowane wydarzenia oraz naturalny rozwój pojawiła się potrzeba formalnego uporządkowania naszych działań. Tak właśnie powstało

Stowarzyszenie JEDNO.

Adres ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

 

KRS: 0000739107

NIP: 6312680350

REGON: 380691981

Zarząd stowarzyszenia:

Karolina Jones

Jakub Juraszus

Piotr Zeifert

Kontakt: jedno.gliwice@gmail.com

Darowizna na rzecz JEDNO

BGŻ BNP PARIBAS

33 1750 0012 0000 0000 3997 5149


Stowarzyszenie Jedno
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Dziękujemy za wszelką pomoc!

Statut stowarzyszenia >

Drogi Użytkowniku!

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. 

INFORMACYJNA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Stowarzyszenie Jedno z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Zwycięstwa 1.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, tj:

 • prowadzenia korespondencji – na podstawie wyrażonej zgody,

 • rejestracji zgłoszenia udziału w wydarzeniach – na podstawie wyrażonej zgody,

 • do promocji działań Stowarzyszenia w Internecie – na podstawie wyrażonej zgody,

 • informowania drogą e-mailową o wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Stowarzyszenie – na podstawie wyrażonej zgody,

 • dla celów księgowych, podatkowych i sprawozdawczych (w razie przekazania darowizny) – na podstawie przesłanki wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. INNI ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi elektroniczne (utrzymanie strony www, usługi mailingowe), a w przypadku dokonania na rzecz Stowarzyszenia darowizny, także podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.

4. PRZEKAZANIE DANYCH DO INNYCH PAŃSTW

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie www.jedno.org.pl, Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Wix oraz Google, w zgodzie z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę) lub po upływie terminów przewidzianych prawem (w przypadku przetwarzania danych ze względu na obowiązki podatkowe, księgowe i sprawozdawcze).

6. UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres jedno.gliwice@.gmail.com

 • żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,

 • żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,

 • przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.

7. ORGAN NADZORCZY

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. ODMOWA PODANIA DANYCH

Poza wskazanymi niżej przypadkami,  podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:

 • odmowa podania adresu e-mail dla celów prowadzenia korespondencji lub dla celów informowania drogą e-mailową o wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Stowarzyszenei – skutkuje  brakiem możliwości zrealizowania tych usług,

 • odmowa podania co najmniej numeru telefonu lub adresu e-mail dla celów rejestracji zgłoszenia do służby – skutkuje brakiem możliwości dokonania takiej rejestracji.

9. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.