top of page

Cele i wyznanie wiary

Poniżej zamieszczamy cele, które wspólnie ustaliliśmy dla naszej służby, a także wyznanie wiary, które nas łączy.

Nasze cele

  1. Uwielbienie Jezusa. Jezus zawsze w centrum.

  2. Prowadzenie JEDNO zgodnie z wolą Ducha Świętego.

  3. Wspólna modlitwa i wstawiennictwo.

  4. Tworzenie miejsca spotkania i modlitwy dla ludzi z różnych środowisk chrześcijańskich, w którym się będą dobrze i bezpiecznie czuli. Propagowanie Bożej wizji jedności, traktując kościół jako zgromadzenie wszystkich wierzących, jako rodzinę.

  5. Wspieranie ludzi w pogłębianiu ich relacji z Bogiem (rozpalenie serc, służenie ludziom naszym obdarowaniem) i chodzeniu w pełni Jego powołania dla ich życia.

  6. Budowanie relacji między wierzącymi (my jesteśmy w tym aktywni oraz tworzymy miejsce, gdzie ludzie mogą się poznawać).

  7. Wspieranie lokalnych kościołów (w rozeznaniu z Duchem Świętym kiedy i gdzie mamy działać, biorąc pod uwagę nasze siły i możliwości).

  8. Troska o młodych (angażowanie ich, przyciąganie ich do Boga).

 

Wyznanie wiary

Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzymy w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z dziewicy imieniem Maria. W pełni Bóg i w pełni człowiek, ukrzyżowany za nasze grzechy,  został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Jego Królestwo nie będzie miało końca. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę i który mówił przez Proroków. Wierzymy, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekujemy przez wiarę uzdrowienia chorych, wskrzeszenia umarłych oraz życia wiecznego w Bożym Królestwie.

bottom of page